स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्हयरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा स‌शाेधन तथा एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७७

Skip to toolbar